پیدا

حکایت این روزها

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫حکایت این روزها☫۩۩۩
پدری برای ارزی پسرش مقابل او قرآن سکه و مشروب گذاشت. به او گفت: پسرم، هر کدام را دوست داری، بردار! پدر در فکر خود گفت: اگر قرآن را برداشت، مومن میشود. اگر سکه را برداشت،کاسب می شود و اگر مشروب را برداشت فاسدِ فاسق .

پسرجلوآمدوقرآن را زیربغل زد،سکه رادرجیب گذاشت ومشروب راسرکشید!
پدرآهی کشیدوگفت:بی شرف پدر سوخته یکی از مسئولانِ # گرمی شود... خواندنی امروز لیدی گاگا


روزی روزگاری در روستایی در هند یک مرد پولداری به روستایی ها اعلام کرد در ادامه مطلب ↘