پیدا

برای ناشیانِ انگولک باز؛نواهای(طریقت) نی لبک بود

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫نواهای(طریقت) نی لبک بود ☫۩۩۩برای بچه، بازی قاصدک بود!
که فوقِ قاصدک چرخ وُ فلک بود!به خاطر دارم از آن روزگاران ؛
نه آتاری خبر ، نی ، نُوشمک بود!تَنَقُّل داشتیم از آب ِ انجیر!
درون ِ دکه ها تک تک پفک بود!نبود این گونه درمانگاه و ؛
اگر طفلی دچار ِ مَخملک بود؛ وسی از برایش طبخ می شد!
و یا داروی او سوپ ِ دوتَک بود!اگر بچه خودش را خیس می کرد؛
جواب خیس هم کتک بود!

پدر نالان می شد از زمانه!
ولی در دل هماهنگ ِ فلک بود!پسر ها غیرتی بودند و کاری!
برای کَشتیِ بابا یَدک بود؟!به دست ِ مادران ِ بی توقع؛
به جای رندّه ی ِ برقی اَلک بود!خلایق یک دل و یک رنگ بودند؛
صداقت بود، خالی از کلک بود!اُتُل پَنچر اگر می شد به راهی:
همیشه بهترین یاورِ کمک بود!نمک نشناش اندک بود امّا؛
نمک پرورده پابند ِ نمک بود!ریا کارانِ قل نبودند؛
به چشم ِ مردمان حاجی مَلَک بود!نه کار ِ کاسبی خو ده اینسان؛
نه جای کاسبی برگشت ِ چک بود؛تمام طنز ها شیرینِ شیرین ؛
نه بازاری چنین فکر کَلَک بود!نه سی دی بود و نه موسیقی ِ پاپ؛
نواهای (طریقت)نی لبک بود!نشانِ ناشیانِ انگولک باز؛
برای ماهران سنگ ِ مَحک بود! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت