پیدا

برآستان جانان (حافظ) علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ برآستان جانان (حافظ) علیه الرحمه☫دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی کز ع ِ رویِ او شبِ هجران سر آمدیتعبیر رفت یارِ سفر کرده می رسد ای کاج هرچه زودتر از در درآمدیفیضِ ازل به زور و زر ار آمدی به دست آبِ خَضِر نصیبۀ اسکندر آمدیآن عهد یاد باد، که از بام و در مرا هر دَم پیامِ یار و خطِ دلبر آمدیآن کاو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدیگر دیگری به شیوۀ حافظ زدی رقم مقبولِ طبعِ شاهِ هن رور آمدی ( غزلیّات حافظ ) در بیت دوم : کاج : کاشدر بیت سوم: خواجه با توجه به این مطلب که لطف و عایت الهی فقط با خواست و ارادۀ خدا نصیب انسان می شود، می فرماید: اگر فیض و عنایت ازلی خداوند با زور و زر به دست می آمد، پس به یقین آب حیات بخش خضر نصیب اسکندر می شددر بیت ششم : خواجه با شیوۀ مخصوص به خود زیرکانه شعرش را می ستاید و می فرماید: اگر شاعر دیگری به شیوۀ حافظ شعر می سرود، به یقین مورد قبول طبع و ذوق شاه هنرشناس قرار می گرفت