پیدا

دوبیتی (طریقت)تو نوتوشه ای

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫دوبیتی (طریقت)تو نوتوشه ای☫۩۩۩برو توشه برگیر از خوشه ای !از این خوشه برگیر ره توشه ای جهان خوشه ره توشه در پوشه ای دراین دورگردون در گوشه ای! جهان خوشه ، ره توشه در پوشه ای ! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت