پیدا

دوبیتی (طریقت)باز آمدم

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫دوبیتی (طریقت)باز آمدم☫۩۩۩ از توبه من باز آمدم تا سیم آ بشکنم با یارِ سرمست آمدم تا جامِ ساغر بشکنم بازآمدم بازیچهء بزم سکندر بشکنم ساقی وُمُطرب هردو را پابشکنم سربشکنم ! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت